VACATURE Raad van Toezicht

Stichting De Bijzondere Onderneming (SDBO) is een kleinschalige zorgorganisatie voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. De organisatie beschouwt het als haar missie om te werken aan: het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen met een ondersteuningsbehoefte.

De grondslag van de doelgroep binnen SDBO: zorgvragers met een (verstandelijke) beperking

(VG), gedragsproblematiek en steeds meer zorgvragers met een gecombineerde diagnose (GGZ).

De organisatie heeft in haar totaliteit vier locaties; drie woon- werk locaties en één dagbestedingslocatie. De organisatie word aangestuurd door het dagelijks bestuur, die verantwoordelijk is voor het primaire en zorginhoudelijke proces. Dit betekent dat er binnen de organisatie de communicatielijnen kort zijn.

Waar het voor SDBO uiteindelijk om gaat is: goede zorg leveren die aansluit op de wensen en beleving van de zorgvrager, met als uitgangspunt dat de zorgvrager de regie heeft over zijn leven en dus ook over de zorg.

Raad van Toezicht

De organisatie beschikt over een tweehoofdig dagelijks bestuur (DB). Beiden werken collegiaal gelijkwaardig samen. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat it drie leden, waarbij leden voor vier jaar worden benoemd. Een lid kan maximal twee termijnen zitting hebben in de raad.

De RvT houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van het DB en op de algemene gang van zaken bij SDBO en opereren, in verbinding en samenwerking, als gesprekspartners van het DB ten aanzien van strategische vraagstukken. RT vervult de werkgeversrol richting de bestuurders.

De RT vergadert vier keer per jaar met het DB. Daarnaast vergadert de RT één keer met de cliëntenraad in een jaar.

Profiel Zorg

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Heeft affiniteit met de doelgroep, de doelstelling en de missie en visie van SDBO.
  • Het vermogen om in teamverband te werken en tegelijkertijd in staat te zijn om ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het DB zich onafhankelijk, onbevooroordeeld, evenwichtig en kritisch op te stellen.
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan SDBO stellen; bekendheid en affiniteit met de onderwerpen vanuit de Governance Code en de bereidheid hebben om zich hierin te blijven ontwikkelen.
  • Vanwege reglementair aftreden van het huidige lid, met aandachtsgebied Zorg, komt deze positie vacant.

Functie-eisen

Daarnaast voldoet het RT lid met aandachtsgebied Zorg aan de volgende aanvullende vereisten:

  • Beschikt over een zorginhoudelijk profiel, is verbindend en te allen tijde rustig en respectvol.
  • Het is belangrijk dat er oprechte interesse is in de kwaliteit van leven van de zorgvragers binnen SDBO
  • Denkt strategisch, is analytisch sterk en beheerst de kunst van het vragenstellen, zowel naar de leden van het DB als naar collega leden RvT.
  • Functioneert vanuit nieuwsgierigheid en vertrouwen als het gaat om transformaties binnen SDBO.
  • In verband met de gewenste diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

 

Informatie

Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Frank Verschuur, voorzitter Raad van Toezicht: 06-81299176 of email: info@frankverschuur.nl

Heb je belangstelling voor deze vacature, dan zien we graag je motivatiebrief en CV vóór 25 september 2023 tegemoet. Je kunt je motivatiebrief sturen naar: dagelijksbestuur@sdbo.nl