Hoe gaan we om met gegevens

Privacyverklaring

Privacyverklaring

SDBO ondersteunt mensen met een bijzondere zorgvraag. Om zorgvragers te kunnen ondersteunen bij hun vragen en medewerkers te kunnen laten doen wat daarvoor nodig is, verwerken we persoonsgegevens.

Wij zijn voortdurend met elkaar in gesprek over de kwaliteit van onze dienstverlening, arbeid en middelen. Hoe we omgaan met persoonsgegevens hoort daar ook bij. We kennen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en handelen daar ook naar. In deze verklaring zullen wij vertellen welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij omgaan met die gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie die aantoont dat jij ‘jij’ bent. Dat zijn gegevens, zoals bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, BSN of contactgegevens. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens en dat zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden, zoals bijvoorbeeld je medische gegevens.

Wat zijn jouw rechten?

Als zorgvrager of medewerker van SDBO of als bezoeker van onze website heb je het recht te weten welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we ze verwerken. Je hebt het recht om de persoonsgegevens aan te passen als deze onjuist of onvolledig zijn. Jij moet toestemming geven voordat wij je persoonsgegevens mogen verwerken. Dat geldt niet als de verwerking nodig is vanuit een wettelijke verplichting of overeenkomst. Je mag je toestemming ook altijd weer intrekken.

Wie kunnen er bij jouw persoonsgegevens?

Alleen medewerkers die je gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden kunnen bij jouw gegevens. Alle medewerkers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en handelen volgens de gedragscode van SDBO.

(Toekomstige) zorgvragers

Als je jezelf aanmeldt of als iemand anders je aanmeldt bij SDBO krijgen wij jouw persoonsgegevens. Die hebben we nodig om met je in contact te komen of om je te kunnen ondersteunen. Jouw persoonsgegevens zijn ook nodig voor onze administratie, zodat we bijvoorbeeld de financiering kunnen regelen.

Soms is het nodig (of zelfs verplicht) dat we jouw persoonsgegevens delen met andere organisaties, bijv. met de gemeente, een andere hulpverlener of met de overheid. We doen dat alleen als daar een bepaalde reden voor is en als het noodzakelijk is. Die andere organisaties zijn ook verplicht om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

(Toekomstige) medewerkers

Via de website van SDBO kun je solliciteren op vacatures en geef je jouw persoonsgegevens. Die informatie gaat via een beveiligd digitaal systeem naar de contactpersoon die bij de vacature vermeld staat. De informatie die je geeft, gebruiken we om te bekijken of je bij SDBO past. Als je niet in dienst komt, verwijderen wij jouw sollicitatie na de sollicitatieprocedure binnen vier weken uit het systeem. Tenzij je ervoor kiest om je gegevens langer te bewaren voor toekomstige vacatures. Bij toestemming voor het langer bewaren van jouw gegevens, verwijderen we jouw gegevens na één jaar. Jouw persoonsgegevens delen we niet met anderen.

Als je een arbeids-, stage of leerovereenkomst met SDBO hebt afgesloten of een overeenkomst van opdracht (ZZP) dan verwerken we je persoonsgegevens om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. De persoonsgegevens zijn vastgelegd in een digitaal beveiligd systeem. SDBO heeft haar personeels- en salarisadministratie uitbesteed aan SDP Werkt! en Administratiekantoor WestraHoekema. Je persoonsgegevens zijn

noodzakelijk voor het registreren van je uren en het uitbetalen van je loon. Soms is het nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met andere organisaties zoals; arbodienst of overheidsinstanties. We doen dat alleen als daar een bepaalde reden voor is en als het noodzakelijk is. Deze organisaties zijn ook verplicht om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Hoe(lang) slaan we persoonsgegevens op?

Bij SDBO houden we ons aan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om zorg te kunnen verlenen en daarna nog zolang de wet ons daartoe verplicht. De zorg- en personeelsdossiers worden bewaard op een afsluitbare plaats zodat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen. Deze opbergplek is zoveel mogelijk afgesloten.

Daarnaast slaan we zorg- en personeelsdossiers binnen een beveiligd digitaal systeem op. De digitale persoonsgegevens van zowel zorgvragers als medewerkers zijn beveiligd opgeslagen (met dubbele authenticatie), zodat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen.

De zorgadministratie maakt in overeenkomsten met derden gebruik van verwerkersovereenkomsten. Daarin leggen we vast dat ook deze partijen zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Gegevens inzien

Als je je persoonsgegevens en/of zorgdossier wilt inzien, dan mag dat. Ook kun je een uitnodiging krijgen voor Caren Zorgt zodat je ten alle tijden inzage in je dossier hebt. Dit kun je vragen aan je begeleider van de locatie waar je woont of werkt. Je mag ook een kopie van je zorgdossier aanvragen. Dit kun je schriftelijk doen door een e-mail te sturen naar: dagelijksbestuur@sdbo.nl , samen met een kopie van je ID-bewijs. Een kopie wordt vervolgens digitaal aangeleverd. Voor medewerkers bij SDBO geldt dezelfde procedure.

Bezoekers website

Op onze website maken we alleen gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website werkt of gebruikersvriendelijker wordt. Hiervoor is geen toestemming nodig.

Google Analytics wordt gebruikt om bezoekersaantallen te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruikersvriendelijker te maken. Met behulp van deze rapporten kan SDBO niet bepalen wie je bent of waar je woont. De gegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet verstrekt aan anderen.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens waarin SDBO verantwoordelijk is, kun je contact opnemen met:

SDBO
t.a.v. Dagelijks Bestuur
Ambachtsloane 1
9221 RA Rottevalle
0512-760760
e-mail: dagelijksbestuur@sdbo.nl

Klachten

SBDO heeft een klachtenregeling. Deze vind je op onze website onder het kopje “Klachtenregeling”.