Leveringsvoorwaarden

Stichting De Bijzondere Onderneming

Bijlage bij zorgovereenkomst zorgvrager

Met deze leveringsvoorwaarden legt SDBO de afspraken vast die met de zorgvrager of diens wettelijk vertegenwoordiger zijn gemaakt.

Verplichtingen SDBO:

Omgang en deskundigheid

SDBO verplicht zich de diensten te leveren naar de aard en omvang zoals in de zorgovereenkomst is beschreven conform de afgegeven indicatie. SDBO streeft naar een beperkt aantal begeleiders per zorgvrager, ingeval van ziekte of vakantie van haar medewerkers zorgt zij voor passende vervanging.

Zorgdossier en privacy

Voor elke zorgvrager wordt een zorgdossier aangelegd. SDBO zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en zal zonder toestemming van de zorgvrager geen gegevens aan derden verstrekken. In voorkomende gevallen zal SDBO om een machtiging hiertoe verzoeken. De medewerkers van SDBO dienen de privacy van de zorgvrager te waarborgen en geheimhouding te betrachten, daar waar het de persoonlijke omstandigheden van de zorgvrager aangaat.

Verplichtingen van de zorgvrager

Van de zorgvrager wordt verwacht dat hij/zij gevraagd en ongevraagd aan SDBO alle informatie verschaft die van belang kan zijn voor een juiste wijze van verlenen van zorg door de medewerkers van SDBO. Alleen wanneer voldoende informatie wordt verschaft, kan SDBO op verantwoorde wijze haar werk uitvoeren.

Einde zorgovereenkomst
Zowel de zorgvrager als SDBO hebben het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te beëindigen. Hierbij dienen beide partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. De opzegging kan slechts schriftelijk geschieden.

De opzegtermijn hoeft niet in acht te worden genomen als:

  • De zorgvrager overlijdt;
  • SDBO failliet wordt verklaard dan wel surseance van betaling is verleend;
  • Als één van de partijen verwijtbaar in gebreke blijft.

Voor de zorgvrager geldt dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:

  • Intrekking toekenningsbeschikking door het zorgkantoor, de overeenkomst eindigt in dat geval met ingang van de dag van intrekking.
  • Wijziging van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van wijziging. Als de zorgvrager kan aantonen aan de zorgaanbieder dat hij op grond van de gewijzigde beschikking aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de overeenkomst worden voortgezet.

De zorgvrager dient de zorgaanbieder direct te informeren over het intrekken of het wijziging van de toekenningsbeschikking, alsmede over de herindicatie. De zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven de overeenkomst opzeggen met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.

SDBO heeft het recht om de leveringsvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Deze wijzigingen gelden ook voor de reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk aan de zorgvrager bekend gemaakt en zullen bij akkoord door de zorgvrager moeten worden ondertekend. Zij treden in werking, één maand na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de zorgvrager de wijziging van de leveringsvoorwaarden niet accepteert, kan de zorgvrager de overeenkomst zoals hiervoor aangegeven, opzeggen.

Omgangsvormen, voorkeuren en bejegening

Met betrekking tot de zorgverlening maakt SDBO geen onderscheid in leeftijd, geslacht, levensbeschouwing of seksuele geaardheid van zorgvragers. Op gelijke wijze worden geen wensen van de zorgvragers gehonoreerd die betrekking hebben op leeftijd, geslacht, levensbeschouwing of seksuele geaardheid van de medewerkers van SDBO. SDBO gaat er dan vanuit dat medewerkers de zorgvragers en/of elkaar volgens algemeen aanvaarde omgangsvormen bejegenen.

Als de zorgvrager hierbij in gebreke blijft, is SDBO bevoegd om haar verplichting uit de overeenkomst op te schorten. SDBO zal in elk geval opschorting van de hulpverlening de zorgvrager schriftelijk op de hoogte brengen. In deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen zodat dat zij ter zake daarvan ten opzichte van de zorgvrager schadeplichtig is. Indien zorgvragers klachten hebben over medewerkers van SDBO wordt verwezen naar de klachtenregeling zorgvragers.

Goede en veilige werkomstandigheden

SDBO is verantwoordelijk voor goede en veilige werkomstandigheden zowel voor medewerkers als voor de zorgvragers. Voor het uitoefenen van de werkzaamheden zijn beschermende materialen en kleding aanwezig en dient er gewerkt te worden volgens de geldende richtlijnen en afspraken. Conform de ARBO wetgeving is er een Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld door een bevoegde ARBO deskundige. Maatregelen ter verbetering dienen zowel door medewerkers als zorgvragers te worden opgevolgd.

Werkomstandigheden binnen de relatie medewerker en zorgvrager.

SDBO is verantwoordelijk voor een goede zorg- of werkrelatie tussen haar medewerkers en de zorgvrager. Zij vraagt dan ook van haar zorgvrager dat zij zorgdragen voor een werksituatie waarin de medewerkers van SDBO veilig en verantwoord zijn/haar werkzaamheden kunnen verrichten. Tijdens het intakegesprek worden deze aspecten besproken.

Als de werkrelatie zodanig zijn dat de medewerker zijn/haar taken niet verantwoord kan uitvoeren, bespreekt de medewerkers dit met de zorgvrager.

Indien de werkomstandigheden zodanig zijn dat in alle redelijkheid van de medewerker niet verwacht kan worden dat hij/zij de hulpverlening voortzet dan wordt de zorgvrager hierover geïnformeerd. In het uiterste geval worden, met toestemming van het dagelijks bestuur, bepaalde taken niet meer uitgevoerd of wordt zelfs de hulpverlening door SDBO beëindigd. In voorkomende gevallen is SDBO daarbij bevoegd, na aankondiging daartoe, deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat zij ten opzichte van de zorgvrager schadeplichtig is.

Afspraken

SDBO stelt de zorgvrager, met uitzondering van overmacht situaties, tenminste 24 uur van te voren op de hoogte als een afspraak moet worden veranderd. Van de zorgvrager wordt hetzelfde verwacht. Als de zorgvrager deze termijn niet in acht neemt, wordt de afspraak wel in rekening gebracht. De zorgvrager dient aanwezig te zijn tijdens de hulpverlening, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Aansprakelijkheid
SDBO zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de overeenkomst. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan, ondanks zorgvuldigheid van SDBO en haar medewerkers, schade ontstaan voor zorgvragers of derden. SDBO is slechts aansprakelijk voor de schade van de zorgvrager als: de schade tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan, schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van een medewerker van SDBO. Indien de zorgvrager SDBO aansprakelijk wil stellen, dient dit schriftelijk en gemotiveerd plaats te vinden binnen 4 weken na het voorval dat de schade bij de zorgvrager is veroorzaakt.

Overmacht

Er kunnen externe gebeurtenissen plaatsvinden die buiten de macht of zeggenschap van SDBO liggen. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid die van dien aard is, dat de naleving van de zorgovereenkomst in alle redelijkheid niet van SDBO kan worden verlangd. Onder overmacht wordt eveneens verstaan, alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale overheidsinstanties. Ook besmettelijke ziekten en extreme weersomstandigheden vallen onder overmacht.

Indien SDBO door overmacht de tussen partijen gesloten overeenkomst niet tijdig of naar behoren kan nakomen, zal zij zich tot het uiterste inspannen de afgesproken zorg zo snel en volledig mogelijk te hervatten. In het uiterste geval heeft SDBO het recht de overeenkomst te ontbinden, dit laatste zonder dat SDBO te zake daarvan schadeplichtig ten opzicht van de zorgvrager wordt.

Klachten

Klachten van zorgvragers of diens vertegenwoordiger dienen in eerste instantie besproken te worden met de betreffende begeleidend medewerker van SDBO. Eventueel kan een beroep gedaan worden op het dagelijks bestuur van SDBO hierin te ondersteunen.

Indien het bovenstaande overleg geen oplossing biedt, kan de zorgvragers of diens vertegenwoordiger een formele klacht indienen. Deze wordt dan in behandeling genomen volgens de door SDBO vastgestelde procedure. Een exemplaar van deze klachtenprocedure kan door de zorgvrager worden opgevraagd.

Geschillen

Indien de afhandeling van een klacht, zowel van de zijde van de zorgvrager (of diens vertegenwoordiger) of van de zijde van SDBO, niet tot een wederzijds gewenste oplossing leidt dan is er sprake van een geschil. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien, kunnen door een van de partijen worden voorgelegd aan de ter zaken bevoegde rechter.

Begripsomschrijvingen

In deze leveringsvoorwaarden worden een aantal kernbegrippen gebruikt. Wat wij hieronder verstaan wordt in deze voorwaarden omschreven.

Leveringsvoorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die Stichting De Bijzondere Onderneming de zorgvrager aanbiedt met een zorgovereenkomst.

Stichting De Bijzondere Onderneming (SDBO)

De zorgaanbieder (de zorginstelling) die diensten levert.

Zorgvrager

De persoon die gebruik maakt van de diensten van Stichting De Bijzondere Onderneming.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het PGB is een financieringswijze. Met dit geldbedrag kan de zorgvrager zelf zijn zorg inkopen en regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom thuis nodig hebben.

Zorgkantoor

De instantie die de wettelijke taak heeft om toezicht te houden op de uitvoering door de zorgaanbieder bij zorgvragers met een indicatie Wet Langdurige Zorg. Bij een CIZ indicatie zorgt het Zorgkantoor voor een toekenningsbeschikking.

Gemeente en andere zorgtoewijzers

De instantie die de taak heeft om vast te stellen of een zorgvrager in aanmerking komt voor zorg en/of ondersteuning via de WMO. De gemeente geeft bij toekenning een beschikking af.

Toekenningsbeschikking

Het zorgkantoor, gemeente of andere zorgtoewijzers stelt het te besteden PGB budget van de zorgvrager vast en stuurt een beschikking. In de beschikking staat dat een PGB is toegekend. In de toekenningsbeschikking staat vermeld hoe hoog het PGB budget is, voor welke periode het budget geldt.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

De instantie die beoordeelt of een door de zorgvrager ingediende zorgvraag in aanmerking komt voor een indicatie. CIZ geeft vervolgens een indicatie af.

Indicatie
Het wettelijk vereiste indicatiebesluit dat aard en omvang aangeeft van het recht op zorg.

Intakegesprek
Het gesprek dat door de zorgmanager met de zorgvrager of diens vertegenwoordiger wordt gevoerd. Dit gesprek heeft als doel om afspraken te maken omtrent de aard en omvang van de dienstverlening.

Ondersteuningsplan

Is een hulpmiddel om de doelen die voor de zorgvrager van betekenis zijn, te bereiken. De vragen, wensen en begeleidingsbehoeften van de zorgvrager vormen het uitgangspunt voor het ondersteuningsplan.

Zorgovereenkomst
De overeenkomst tussen de zorgvrager en SDBO waarin de te leveren zorg zijn opgenomen. Deze overeenkomst is zowel door de zorgvrager als door een vertegenwoordiger van SDBO ondertekend. De zorgvrager of diens vertegenwoordiger ontvangt een exemplaar met de bijbehorende leveringsvoorwaarden. Het andere exemplaar wordt in het zorgdossier van SDBO opgenomen. Hiermee is de zorgovereenkomst gesloten.

Zorgdossier
Het dossier van de zorgvrager waarin door medewerkers van SDBO, andere hulpverleners en/of de zorgvrager de voortgang van de hulpverlening wordt vermeld.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Branche organisatie voor zorgaanbieders en dienstverlening aan mensen met een handicap waarbij SDBO is aangesloten.