Stichting de bijzondere onderneming

Dagelijks bestuur

SDBO is een maatschappelijke organisatie in de rechtsvorm van een stichting, zonder winstoogmerk en zet de winst in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze zorgvragers.

SDBO is daarom, net als andere zorginstellingen, geen winstbelasting en BTW verschuldigd. De inkomsten komen daarbij voort uit door de overheid aangestuurde financieringsstromen, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

De organisatie als geheel handelt in de geest van de zorgbrede Governancecode 2018.

Bestuur & Organisatie

Leden dagelijks bestuur:Aandachtsgebieden
N. SchroorLid | Zorg
T. Schroor Lid | Financiën
RAAD VAN TOEZICHT
Frank VerschuurLid | Voorzitter
Jan GroenLid | Financiën
Loes Winkel-GevenLid | Zorg

Samenwerking met andere aanbieders

Samenwerken is van essentieel belang om de zorg zo effectief en efficiënt mogelijk aan te bieden. SDBO werkt in de uitvoering samen met alle andere professionele aanbieders van zorg en integratie. Met een aantal aanbieders willen wij verdieping in de samenwerking op het gebied van opleiding en shared service, die past bij de visie en missie van SDBO. Belangrijk aandachtsgebied is het uitwisselen van deskundigheid in complexe casuïstiek.

Niet alleen om onze zorgaanbod nog beter af te stemmen op de vraag van onze zorgvragers, maar ook in het kader van het upgraden van onze medewerkers naar multidisciplinair specialistische deskundigen.

Ziet u aanknopingspunten voor een goede samenwerking met SDBO ?
Neem dan contact op via: dagelijksbestuur@sdbo.nl