SDBO

Alg. huurvoorwaarden

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SDBO

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden dan gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor.

Artikel 2. Begrippenlijst

2.1 Verhuurder: Stichting de Bijzondere Onderneming, gevestigd in Rottevalle.

2.2 Huurder: De natuurlijke persoon of natuurlijke personen waarmee verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur betreffende zelfstandige woonruimte met zorgbepaling (koppelbeding) heeft afgesloten.

2.3 Zelfstandige woonruimte: Gebouwde onroerende zaak als bedoeld in artikel 7:233 van het Burgerlijk Wetboek en zelfstandige woning als bedoeld in artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek.

2.4 Het gehuurde: De gehuurde woning, inclusief eventuele onroerende aanhorigheden, met medegebruik van de eventuele gemeenschappelijke ruimten.

2.5 “Gemeenschappelijke ruimten”: Ruimten zoals trappenhuizen, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, balkons, tuinen, binnenplaatsen, atria, recreatieruimten, gemeenschappelijke huiskamers, voorzover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt of kan delen.

Artikel 3. Meerdere huurders

Recht van huur 

3.1  De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur, dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen.

Huurprijs 

3.2  De huurprijs en de kosten voor energie en tv/internet zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de in artikel 3 lid 1 genoemde huurrechten gezamenlijk. Indien de huurovereenkomst voor één of meerdere huurders eindigt, dan blijft/blijven de (overgebleven) huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en servicekosten verschuldigd aan verhuurder.

Gehele bedrag 

3.3  Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de gehele huurprijs, bijkomende  kosten en voor alle verplichtingen, die voor hem en andere huurder(s) uit de huurovereenkomst en de wet voortvloeien.

Huuropzegging

3.4  Om de huurovereenkomst ten aanzien van huurder of huurders te doen eindigen, moet de opzegging van de huurovereenkomst aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging slechts aan of door één of een  aantal van hen plaats, dan duurt de huurovereenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort. 

Meerdere huurders 

3.5  Daar waar in deze Algemene Huurvoorwaarden wordt gesproken over ‘huurder’, moet huurders worden  gelezen als de huurovereenkomst is aangegaan tussen verhuurder en twee of meer huurders.

Artikel 4. Ter beschikking stellen en aanvaarden van het gehuurde

Ter beschikking stellen 

4.1  Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst ter beschikking stellen aan huurder, tenzij de begeleiding door de zorginstelling op die datum een aanvang kan nemen. Als de woning echter op die dag niet ter beschikking kan worden gesteld, buiten de schuld van de verhuurder, is deze gehouden binnen een redelijke termijn hiervan schriftelijk aan huurder mededeling te doen. Huurder is deze tot de latere dag van terbeschikkingstelling van de woning geen huurprijs en kosten energie, tv/internet verschuldigd. 

Opnamestaat 

4.2  De huurder ontvangt voor de gezamenlijke inspectie van het gehuurde door verhuurder en huurder een  uitgewerkt overzicht van de staat waarin het gehuurde zich bevindt, dit is de opnamestaat. Hierin wordt een rapport opgemaakt van de toestand van zowel de binnen- als buitenkant van het gehuurde en de bij het gehuurde behorende voorzieningen, de bewoonbaarheid van het gehuurde en de daarin aanwezige voorzieningen en/of inventaris. Van de in overleg tussen partijen opgemaakte, gedateerde en door partijen  ondertekende opnamestaat, ontvangt huurder bij aanvang van de huurovereenkomst een exemplaar.  Eventuele gebreken aan het gehuurde die tijdens de gezamenlijke inspectie worden geconstateerd door  huurder en verhuurder zullen in overleg tussen partijen door verhuurder worden verholpen, waarvoor partijen  in overleg een termijn afspreken waarbinnen dit dient te geschieden. Hiervan wordt tevens melding gemaakt  in de opnamestaat.

Vervanging niet standaard onderdelen 

4.3  Bij vervanging door noodzakelijk onderhoud, bijvoorbeeld in keuken, douche, toilet, bijkeuken, garage, carport, overkapping, zullen eventuele niet standaard onderdelen (vermeld in de opnamestaat) in of aan het gehuurde worden verwijderd of worden vervangen door de voor het gehuurde gebruikelijke standaard uitrusting.

Goede staat 

4.4  Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde in goede staat verkeert en dat de daarin aanwezige voorzieningen naar behoren functioneren. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen, overeenkomstig de in artikel 4 lid 1 genoemde opnamestaat. De in de eerste zin van dit lid genoemde ‘goede staat’, betreft de staat waardoor het gehuurde aan huurder het genot kan verschaffen dat huurder bij aanvang van de huurovereenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft. 

Artikel 5 Wijziging van de huurprijs

5.1  De huurprijs kan worden gewijzigd overeenkomstig bij of krachtens de wet bepaalde wijze.

Artikel 6. Wijziging kosten energie, tv/internet

Overzicht

6.1  Verhuurder verstrekt huurder elk jaar voor 1 juli een naar de soort uitgesplitst overzicht van de in rekening gebrachte servicekosten, met vermelding van de berekening. Verschillen tussen de werkelijk gemaakte kosten en de door huurder als voorschot betaalde bedragen zullen bij deze gelegenheid worden verrekend.

6.2  De voor de servicekosten verschuldigde (voorschot)bedragen kunnen door verhuurder worden gewijzigd met ingang van de maand volgend op de maand, nadat zij het in het eerste lid genoemde overzicht hebben verstrekt.

Wijziging servicekosten verhuurder 

6.3  Huurder is gebonden aan een wijziging van een onderdeel in de servicekosten en het daarbij behorende  gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van de huurders daarmee heeft  ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen 8 weken na de schriftelijke  kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van dat voorstel. 

Wijziging voorschot 

6.4  In de gevallen als bedoeld in dit artikel, verklaart huurder zich tevens akkoord met eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingen van de kosten en het maandelijkse voorschotbedrag daarop, voor zover die wijziging redelijk en in overeenstemming is met de daarvoor geldende regels. De wijziging zal ingaan op de eerste  dag van de maand volgend op die waarin de wijziging of uitbreiding is ingegaan.

Artikel 7. Verplichtingen van de verhuurder

Ontvangst sleutels

7.1 Verhuurder is verplicht het gehuurde op de ingangsdatum aan huurder ter beschikking te stellen door afgifte van de bij de buitendeuren en eventuele bergingen van het gehuurde behorende sleutels. De huurder vult bij ontvangst van de sleutels een sleutelcontract in.

Onderhoud

7.2 Verhuurder zal gedurende huurtijd de onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan het gehuurde verrichten voor zover deze niet volgens de wet, huurovereenkomst, Algemene Huurvoorwaarden of het oneigenlijk gebruik door huurder, voor rekening van huurder zijn.

Rustig genot

7.3 Verhuurder zal huurder gedurende de huurtijd het rustig genot van het gehuurde verschaffen Verhuurder is niet aansprakelijk voor feitelijke stoornis in het huurgenot, dat door derden wordt veroorzaakt.

Gebreken

7.4  Verhuurder zal alle gebreken die het gebruik van het gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren binnen een redelijke termijn opheffen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze ingevolge de wet, deze huurovereenkomst, deze Algemene Huurvoorwaarden of het oneigenlijke gebruik door huurder, voor rekening van huurder komen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken die verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst niet kende en/of niet behoorde te kennen. Verhuurder is ook niet aansprakelijk voor gebreken die na aanvang van de huurovereenkomst zijn ontstaan, tenzij die gebreken aan haar zijn toe te rekenen.

Aansprakelijkheid voor gevolgschade

7.5  Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade en derving van het huurgenot die huurder en/of diens huisgenoten lijdt respectievelijk lijden, dan wel voor schade aan zaken toebehorend aan huurder en/of diens huisgenoten als gevolg van stoornissen zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 en gebreken aan het gehuurde, dan wel door stagnatie van de werking van de tot het gehuurde behorende apparaten in installaties, tenzij verhuurder ter zake grove schuld of nalatigheid verweten kan worden. Het gehuurde wordt geacht mede te omvatten de leidingen, kabels, buizen, rioleringen, installaties en apparatuur, welke zich in, aan, onder, op of bij het gehuurde bevinden.

Artikel 8. Verplichtingen ten aanzien van huurbetaling

Betaling voor de 1e van de maand

8.1  Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel, derhalve de huurprijs, de prijs voor de  kosten van energie, tv/internet en eventuele andere tussen huurder en verhuurder overeengekomen kosten, bij vooruitbetaling, uiterlijk voor de 1e van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag. Huurder is bij het uitblijven  van betaling op uiterlijk de 1e dag van die maand in verzuim en is over de huurprijs, de kosten van energie, tv/internet,  eventuele andere tussen huurder en verhuurder overeengekomen kosten en administratiekosten, wettelijke rente verschuldigd.

Verrekening 

8.2  Huurder zal zich bij het voldoen aan zijn betalingsverplichting niet beroepen op verrekening, behoudens voor zover dit bij wet is toegestaan. 

Ontbinding huurovereenkomst 

8.3  Bij niet tijdige huurbetaling heeft verhuurder het recht de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde te vorderen. Huurder is in verzuim nadat verhuurder hem in gebreke heeft gesteld bij een schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven. 

Artikel 9 Verplichtingen huurder ten aanzien van het gebruik

Goed gebruik

9.1  Huurder zal het gehuurde als een goed huurder gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming van woonruimte. Hij zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden en de eventuele gemeenschappelijke voorzieningen, overeenkomstig de bestemming gebruiken en deze bestemming noch geheel noch gedeeltelijk wijzigen.

Zelf wonen 

9.2  Huurder dient het gehuurde, gedurende de gehele duur van de overeenkomst, daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te bewonen. Het gehuurde zal huurder daadwerkelijk tot hoofdverblijf dienen, huurder zal het wettelijk domicilie in het gehuurde hebben (artikel 1:10 van het Burgerlijk Wetboek) en het gebruik zal persoonlijk en voortdurend zijn. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken om daar een beroep of bedrijf uit te oefenen danwel van daaruit handel te drijven, mits hier schriftelijke toestemming door de verhuurder voor is verleend.

Geen overlast en gevaarzetting 

9.3  Huurder zal er voor zorgdragen dat aan omwonenden geen overlast en hinder wordt veroorzaakt door huurder of door derden die zich met toestemming van huurder in en rond het gehuurde bevinden.   Hieronder wordt onder meer verstaan:  •  iedere vorm van overlast in of rond het gehuurde, zoals geluidsoverlast, stankoverlast,  overlast als gevolg van alcoholgebruik;  • drugsgebruik, drugshandel in of rond het gehuurde;  • (huis)dieren die overlast veroorzaken in of rond het gehuurde;  •  het kweken van hennep waar dan ook in het gehuurde, dan wel het verrichten van  activiteiten die op grond van de Opiumwet strafbaar worden geacht. 

Verwijdering obstakels 

9.4  Huurder zal op verzoek van verhuurder alle obstakels (zoals struiken en masten) of bouwsels die de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden door verhuurder belemmeren, verwijderen.

Geen onderverhuur 

9.5  Gehele of gedeeltelijke onderverhuur, daaronder begrepen ingebruikgeving, is niet toegestaan zonder  schriftelijke toestemming van verhuurder. Onder gehele of gedeeltelijke onderverhuur dient in het kader  van dit artikel tevens te worden gelezen: het in gebruik geven of het doen van afstand van huur.

9.6  Een door verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor opvolgende of andere huurders. Huurder dient verhuurder schriftelijk te verzoeken om toestemming tot onderverhuren van (een gedeelte van) het gehuurde aan derden. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs, het gedeelte van het gehuurde dat huurder wil onderverhuren en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. 

Gemeenschappelijke ruimten 

9.7  Huurder zal de gemeenschappelijke galerijen, trappen, balkons, liften, portalen, deuren en/of andere ruimten slechts overeenkomstig hun bestemming gebruiken en de door verhuurder te geven aanwijzingen over beheer, onderhoud en medegebruik van de ruimten opvolgen. Huurder dient de gemeenschappelijke ruimten schoon te houden en deze niet te gebruiken voor opslag van welke aard dan ook, zoals stalling van tweewielers,  kinderwagens, handelswaren, gevaarlijke of milieubelastende zaken etc.

Geluidsoverlast 

9.8  Huurder dient bij het betrekken van een bovenwoning, etagewoning of flatwoning bij de keuze van vloerbedekking rekening te houden met mogelijke geluidsoverlast die ten gevolge hiervan voor de benedenburen kan ontstaan. Bij het toepassen van harde vloeren (zoals parket, plavuizen en laminaat) dienen voldoende  isolatiemaatregelen getroffen te worden door huurder. Toepassing van harde vloeren en alle andere vloerbedekking die geluidstrillingen kunnen geleiden, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van  verhuurder. Bij klachten is huurder, in geval er geen schriftelijke toestemming is verleend, verplicht om op  eerste verzoek van de verhuurder adequate geluidsdempende maatregelen te nemen of tot het verwijderen van de harde vloer over te gaan.

Gedogen controle 

9.9  Met het oog op controle door verhuurder van de naleving van de verplichtingen van huurder op grond van de huurovereenkomst, de wet en/of deze Algemene Huurvoorwaarden, zal huurder verhuurder, na voorafgaand verzoek en voor zover de betreffende persoon die door verhuurder is aangewezen zich op verzoek van huurder kan legitimeren, in de gelegenheid stellen het gehuurde te betreden. Onder verhuurder wordt mede verstaan de door of namens verhuurder aangewezen persoon. 

Gezamenlijke oprit en paden 

9.10  Huurder zal gedogen dat een andere huurder (op een voor huurder minst bezwarende wijze) gebruik maakt van zijn erf, indien dit naar het oordeel van verhuurder noodzakelijk is voor goede bereikbaarheid van enig gedeelte van het erf van die andere huurder.

Gevaarlijke stoffen 

9.11  Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan in het  gehuurde stoffen op te slaan die brand- of ontploffingsgevaar met zich brengen, uitgezonderd die voor  normaal huishoudelijk gebruik. 

Afwatering 

9.12  Huurder zal de (eventuele) afwateringsgreppel, behorend bij het erf van het gehuurde, schoonhouden, zodat op het eigen erf en het erf van anderen geen wateroverlast kan ontstaan. Ook moet huurder zorgdragen voor het onderhoud van de waterschapssloot.

Huisdieren 

9.13  Het houden van huisdieren is altijd in overleg met de verhuurder. Indien toestemming door de verhuurder hiervoor wordt gegeven dan mag er geen overlast aan derden worden veroorzaakt en/of beschadigingen aan het gehuurde ontstaan.

Tuin 

9.14  Huurder zal de bij het gehuurde behorende tuin, terras of balkon conform de bestemming inrichten en  onderhouden. Tevens is het, zonder voorafgaande verleende schriftelijke toestemming van verhuurder,  niet toegestaan om structureel auto’s, boten en/of caravans en dergelijke in de voor-, zij-, of achtertuin  van het gehuurde te plaatsen. In de voortuin is dit nooit toegestaan. 

Grondstofvervuiling 

9.15  Het is huurder niet toegestaan de grond, behorende bij het gehuurde, op enige wijze te vervuilen.  Schade die als gevolg van overtreding van deze bepaling ontstaat, komt voor rekening van huurder.

Gebruik houtkachels 

9.16  Kachels zoals allesbranders, kolen- en houtkachels zijn alleen toegestaan als verhuurder hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend en het afvoerkanaal van het gehuurde hiervoor geschikt is.

Echtscheiding 

9.17  Indien het gebruiksrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, dan is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de gerechtelijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing bij de beëindiging van geregistreerd partnerschap. Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder, dan is deze voormalige medehuurder, alsdan huurder, verplicht verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen.

Aftappen energie, water en gas 

9.18 Het is huurder niet toegestaan illegaal energie, water en/of gas af te tappen.

Kunststof kozijnen 

9.19  Het schilderen en het beschadigen van de kunststof kozijnen door boren, zagen en dergelijke is niet toegestaan.

Ontruiming 

9.20  In geval van ontruiming is huurder verantwoordelijk voor het tijdig afvoeren van de inboedel. Eventuele kosten die zijn gemoeid met het afvoeren van de inboedel door verhuurder aangezien huurder het gehuurde niet  tijdig heeft ontruimd, komen voor rekening van huurder. Op verhuurder rust geen bewaarplicht met betrekking tot de inboedel. 

Artikel 10 Melding gebreken 

10.1  Van alle gebreken aan het gehuurde en aan de tot het gehuurde behorende zaken, voor zover eigendom  van en/of in onderhoud bij verhuurder, alsmede van aan het gehuurde ontstane schade, zal huurder direct  na constatering verhuurder op de hoogte stellen.

10.2  Huurder is aansprakelijk voor schade die verhuurder lijdt doordat huurder van dit gebrek op de hoogte had kunnen zijn en deze niet heeft doorgegeven aan verhuurder of wanneer huurder verhuurder niet onverwijld  op de hoogte heeft gesteld van geconstateerde gebreken aan het gehuurde.

Artikel 11 Onderhoud en reparaties 

Soorten onderhoud 

11.1  Geringe en dagelijkse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden komen voor rekening van huurder.  Deze herstellingen worden genoemd in het Besluit Kleine Herstellingen van 8 april 2003. De huurder is verplicht op zijn kosten de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen tot het verhelpen van gebreken. Indien het Besluit Kleine Herstellingen van 8 april 2003 wordt gewijzigd of herzien, dan geldt het meest recente Besluit Kleine Herstellingen. Het meest recente Besluit Kleine Herstellingen kan worden geconsulteerd op de website van verhuurder of wordt op schriftelijk verzoek van huurder door verhuurder toegezonden. 

Vakkundig onderhoud 

11.2  Huurder zal de in lid 1 bedoelde werkzaamheden, indien en voor zover niet is overeengekomen dat zij tegen vergoeding door verhuurder zullen worden verricht, vakkundig (laten) uitvoeren en de regels en aanwijzingen ter zake van daartoe bevoegde instanties in acht nemen. Indien verhuurder van mening is dat de reparaties in de vorige zin genoemd, niet voldoende of niet op de juiste wijze zijn uitgevoerd, dan stelt hij huurder hiervan schriftelijk in kennis met vermelding van de termijn waarbinnen de reparaties alsnog op de juiste wijze dienen  te worden uitgevoerd. Wordt hieraan door huurder niet voldaan, dan houdt dit in dat hij er zonder voorbehoud mee instemt dat verhuurder deze werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren en verplicht hij zich de kosten  daarvan te betalen.

Zorgvuldig gebruik 

11.3  Huurder zal zorgvuldig gebruik maken van de in het gehuurde aanwezige cv-installatie, volgens de bij de  centrale verwarming aanwezige gebruiksaanwijzing.

Vorstschade 

11.4  In de wintertijd dient de huurder ervoor te zorgen dat de cv-installatie, de warm-waterinstallatie en de waterleiding bij afwezigheid van huurder in gebruik blijft en regelmatig op goede werking wordt gecontroleerd. Huurder dient al het mogelijke te doen om bevriezing te voorkomen. 

Artikel 12 Schade aan het gehuurde en aansprakelijkheid (ver)huurder 

12.1  Huurder is aansprakelijk voor schade die aan het gehuurde is ontstaan door een aan hem toe te rekenen  tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Alle schade behalve brandschade, voorzover de brandschade niet het gevolg is van opzet, grove schuld of roekeloos gedrag door  huurder, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Het gehuurde wordt echter, uitsluitend voor de toepassing van dit artikel, geacht mede te omvatten de leidingen, kabels en buizen die zich in de of bij het gehuurde  behorende grond bevinden.

12.2  Huurder is jegens verhuurder op gelijke wijze voor eigen gedragingen aansprakelijk als voor gedragingen van hen, die vanwege huurder het gehuurde gebruiken of zich vanwege huurder zich daarop of daarin bevinden.

12.3  Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door huurder, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van gedragingen of nalaten, waarvan verhuurder een verwijt kan worden gemaakt. Indien verhuurder niet onmiddellijk na ontdekking door huurder van enig gebrek aan het gehuurde, welk gebrek op grond van  de wet, de huurovereenkomst of Algemene Huurvoorwaarden, dient te worden verholpen door verhuurder,  van dit gebrek schriftelijk in kennis is gesteld, dan vervalt voor huurder ieder recht om eventuele schade ten gevolge van dit gebrek op verhuurder te verhalen.

12.4  Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade geleden door derden, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een gebrek aan het gehuurde, indien dit gebrek te wijten is aan verhuurder.

12.5  De aansprakelijkheid van verhuurder, voor zover deze door haar aansprakelijkheids-verzekering wordt gedekt,  is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

Artikel 13 Reparaties

Gedogen (noodzakelijke) reparaties

13.1  Huurder zal alle door verhuurder noodzakelijk geachte onderhouds- en reparatie-werkzaamheden aan het gehuurde, alsook aan de tot het gehuurde behorende voorzieningen of van direct aangrenzende woningen gedogen, voor zover deze niet kunnen worden uitgesteld tot na het einde van de huur.

Toelaten personeel 

13.2  Huurder zal personen, die door verhuurder zijn belast met het uitvoeren van inspecties of werkzaamheden,  na legitimatie hunnerzijds in of op het gehuurde toelaten.

Aankondiging 

13.3  Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zullen inspectie en werkzaamheden allen plaatsvinden op  werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur en zoveel mogelijk van tevoren worden aangekondigd.

Huurverandering bij onderhoud 

13.4  Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs gedurende de uitvoering van werkzaamheden  aan het gehuurde, tenzij deze werkzaamheden niet binnen de daarvoor aangekondigde termijn of redelijke  termijn worden uitgevoerd.

Renovatie 

13.5  Indien verhuurder het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, geheel of gedeeltelijk wil renoveren,  dan zal hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel doen.    Dit voorstel wordt vermoed redelijk te zijn, indien 70% van de huurders van het complex of bouwkundige  eenheid daarmee in heeft gestemd. De huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd, kan binnen 8 weken na de schriftelijke kennisgeving van verhuurder aan hem dat 70% of meer met het voorstel heeft ingestemd, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.

Reparaties en onderhoudswerkzaamheden 

13.6  Indien verhuurder, ter nakoming van zijn verplichtingen op grond van artikel 7.2, aan het gehuurde reparaties  en onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten in het kader van een grootschalig onderhoudsplan op complexniveau, dan zal verhuurder, huurder en/of de bewonerscommissie van het betreffende complex, daarover tijdig informeren.

Artikel 14 Verandering van het gehuurde door huurder

In dit artikel worden de wettelijke kaders betreffende het beleid op het gebied van zelf aangebrachte voorzieningen weergegeven. De specifieke voorwaarden betreffende zelf aangebrachte voorzieningen worden genoemd in het  ZAV beleid van verhuurder. Indien het ZAV beleid wordt gewijzigd of herzien, dan geldt het meest recente ZAV beleid.  Het meest recente ZAV beleid kan worden geconsulteerd op de website van verhuurder of wordt op schriftelijk  verzoek van huurder door verhuurder toegezonden. 

Aanvragen 

14.1  Het is huurder slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming ingrijpende veranderingen  aan het gehuurde aan te brengen, tenzij het gaat om veranderingen die op zeer eenvoudige wijze en zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Onder het aanbrengen van ingrijpende  veranderingen wordt in dit artikel onder meer verstaan:  •   aan-, bij- of verbouwen, zoals garages, carports, bergingen, schuttingen, pergola’s en dakramen;  •   het wijzigen van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie en electriciteitsinstallatie;  •   het aanbrengen van buitenzonweringen (soms gelden kleurvoorschriften);  •   het plaatsen van buitenantennes, zendmasten, schotelantennes en dergelijke;  •   het treffen van isolatievoorzieningen;  •   bouwkundige wijzigingen in het gehuurde.   Veranderingen aan de buitenzijde van het gehuurde zoals het schilderwerk, metselwerk en dergelijke zijn  nooit toegestaan. 

Verlenen toestemming 

14.2  Verhuurder kan zijn toestemming weigeren, indien de voorgenomen verandering of wijziging:  •   een (blijvend) goede verhuurbaarheid kan belemmeren;  •   een mogelijke waardedaling van het gehuurde tot gevolg heeft;  •   doeltreffend woningbeheer belemmert;  •   in strijd is met enig wettelijk voorschrift, waaronder begrepen ieder voorschrift van een ter zake bevoegde instantie of instelling;  •   onrechtmatig is jegens derden of hinder en overlast voor derden kan veroorzaken;  •   blijvend schade aan het gehuurde kan veroorzaken.

Opgaaf van reden 

14.3  Verhuurder zal zijn beslissing schriftelijk en, in geval er geen toestemming wordt verleend, onder opgaaf van reden aan huurder meedelen.

Voorwaarden 

14.4  Verhuurder kan aan de te verlenen toestemming voorwaarden verbinden met betrekking tot de toe te passen constructie en materialen, de wijze van uitvoeren, onderhoud, verzekeringen, belastingen, aansprakelijkheden, de oplevering bij het einde van de huur, enzovoort.

Verwijdering 

14.5  Huurder is niet verplicht veranderingen, die hij met toestemming van verhuurder heeft aangebracht en die  zich in door verhuurder goedgekeurde staat van onderhoud bevinden, bij het einde van de huur te verwijderen, tenzij die ongedaanmaking door verhuurder bij het verlenen van de toestemming nadrukkelijk is bedongen. Veranderingen, voor zover deze redelijkerwijs in overeenstemming zijn met de oor-spronkelijke staat van het gehuurde en die zonder toestemming zijn aangebracht, zullen, bij een negatieve beoordeling door verhuurder op eerste aanzegging van verhuurder, door huurder moeten worden verwijderd. Dergelijke veranderingen  kunnen derhalve niet door de volgende huurder worden overgenomen. 

Vergoeding 

14.6  Huurder brengt veranderingen aan het gehuurde geheel voor eigen rekening en risicoArtikel 14 Verandering van het gehuurde door huurder

In dit artikel worden de wettelijke kaders betreffende het beleid op het gebied van zelf aangebrachte voorzieningen weergegeven. De specifieke voorwaarden betreffende zelf aangebrachte voorzieningen worden genoemd in het  ZAV beleid van verhuurder. Indien het ZAV beleid wordt gewijzigd of herzien, dan geldt het meest recente ZAV beleid.  Het meest recente ZAV beleid kan worden geconsulteerd op de website van verhuurder of wordt op schriftelijk  verzoek van huurder door verhuurder toegezonden. 

Onderhoud 

14.7  Huurder is verplicht tot onderhoud en reparatie van de door hem overgenomen en/of aangebrachte verandering(en), tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Voorschriften 

14.8  Alle aangebrachte veranderingen dienen te voldoen aan de wettelijke bouw-, veiligheids- en milieuvoorschriften en voorschriften van nutsbedrijven. Installatiewerkzaamheden dienen te worden verricht door een erkend  installateur. Indien niet wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften, de voorschriften die voortvloeien uit de huurovereenkomst of Algemene Huurvoorwaarden, dan is huurder gehouden de verandering op eerste aanzegging van verhuurder te verwijderen, danwel deze ten genoegen van verhuurder in overeenstemming te brengen met de (wettelijke) voorschriften. Indien in verband met de aangebrachte veranderingen hogere  premies van brand- of opstalverzekering aan verhuurder in rekening worden gebracht, dan zal huurder het meerdere aan verhuurder vergoeden. Tevens dient huurder zich ten aanzien van de aangebrachte veranderingen of voorzieningen te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Schade 

14.9  Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraak van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde.

14.10  Ten aanzien van tijdens de huurtijd door huurder aangebrachte veranderingen en/of voorzieningen aan het gehuurde, gelden bij het einde van de huur de volgende regels:  

a.   verhuurder kan vorderen dat aangebrachte veranderingen en/of voorzieningen, waarvoor geen toestemming is verleend, door huurder ongedaan gemaakt worden;  

b.  onverminderd het in dit lid bepaalde, is huurder te allen tijde gerechtigd de door hem aangebrachte  veranderingen en/of voorzieningen ongedaan te maken, mits hij het gehuurde terugbrengt in de staat die redelijkerwijs in overeenstemming is met de oorspronkelijke staat. (volgens art. 7.215 Wetboek).

Artikel 15 Verandering van het gehuurde door verhuurder 

Toestemming huurder bij verandering 

15.1  Verhuurder zal gedurende de huurtijd niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van huurder de gedaante en/of inrichting van het gehuurde veranderen.

Gebruiksmogelijkheden 

15.2  Onder veranderingen worden uitsluitend verstaan veranderingen die de gebruiks- mogelijkheden van het gehuurde wezenlijk beïnvloeden en/of geriefsverbeteringen. Veranderingen van het gehuurde, uitsluitend bestaande uit toepassingen van een ander materiaal dan het oorspronkelijk aanwezige, worden niet aangemerkt als veranderingen in de zin van dit artikel.

Onthouding toestemming 

15.3  Huurder zal in ieder geval in redelijkheid zijn toestemming aan de verandering niet kunnen onthouden indien:

•  de verandering noodzakelijk is op grond van overheidswege opgelegde voorschriften;  

•  verhuurder tijdig huurder heeft geïnformeerd over de voorgenomen veranderingen en met huurder daarover overleg heeft gehad, overeenstemming is bereikt;

•  minimaal 70 procent van de huurders binnen het complex of een gedeelte van dat complex met de voorgestelde verandering heeft ingestemd;

•  de voorgestelde verandering uitsluitend complexgewijs of per betreffend gedeelte aangebracht kan worden;

•  het belang van verhuurder bij het realiseren van de verandering zodanig is, dat huurder in redelijkheid,  de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, zijn toestemming aan de voorgenomen  verandering niet kan onthouden. 

Onder het belang van verhuurder als bedoeld in de vorige zin wordt ook begrepen het door verhuurder kunnen  verkrijgen van geldelijke steun van de overheid voor de voorgenomen verandering. Indien de verandering wezenlijk afwijkt van hetgeen is overeengekomen, dan is huurder bevoegd de huurovereenkomst te ontbinden.

Huurverhoging 

15.4  Huurder verklaart zich tevens akkoord met een eventuele huurverhoging als gevolg van de verandering voor zover die huurverhoging redelijk en in overeen stemming met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen  is. De huurverhoging gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de verandering gerealiseerd is. 

Artikel 16 Beëindiging van de huurovereenkomst 

Door huurder 

16.1  Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt schriftelijk, gedateerd en ondertekend door huurder(s),  per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. De opzegtermijn die in acht dient te worden genomen door huurder(s) bedraagt één maand. De huur dient voor de 1e van de maand te worden opgezegd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Door verhuurder/opzeggingsgrond 

16.2  Verhuurder kan de huurovereenkomst tegen de eerste van de maand bij aangetekende brief deurwaardersexploot opzeggen. Hij geeft daarbij de gronden aan, die tot opzegging hebben geleid. De door verhuurder in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt 1 maand.

Toestemming huurder/uitspraak kantonrechter 

16.3  De huurovereenkomst wordt door opzegging door verhuurder niet beëindigd, tenzij huurder binnen zes weken schriftelijk verklaart in de beëindiging toe te stemmen, dan wel de rechter op vordering van verhuurder de datum heeft vastgesteld waarop de huurovereenkomst zal eindigen.

Wederzijds goedvinden 

16.4  Huurder en verhuurder kunnen te allen tijde de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen op een door hen daartoe te bepalen datum.

Bezichtiging 

16.5  Bij beëindiging van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde aan potentiële volgende huurders ter bezichtiging te stellen. Verhuurder dient de bezichtiging tijdig vooraf aan te kondigen bij huurder.

Adreswijziging 

16.6 Huurder geeft zijn nieuwe adresgegevens door aan verhuurder voordat hij het gehuurde verlaat.

Artikel 17 Inspectie van het gehuurde 

Gezamenlijke inspectie 

17.1  Huurder en verhuurder zullen ten minste 2 weken voor het einde van de huurovereenkomst gezamenlijk het gehuurde inspecteren en in een verslag vastleggen welke herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn om het gehuurde in goede staat te brengen. In een verslag zal worden vastgelegd welke herstelwerkzaamheden voor rekening van verhuurder en welke voor rekening van huurder komen. In het verslag wordt een geschatte opgave van het bedrag vermeld dat in rekening gebracht zal worden bij huurder in geval van herstel van het gehuurde door verhuurder. Indien huurder niet meewerkt aan een gezamenlijke inspectie, als bedoeld in dit lid, maakt de verhuurder na beëindiging van de huurovereenkomst een verslag op en zendt dit per aangetekende post aan de huurder. Indien huurder niet binnen twee weken bezwaar maakt tegen hetgeen in dit opnamerapport is vastgelegd, wordt huurder geacht ermee akkoord te zijn gegaan.

Overname 

17.2  In het in artikel 17.1 genoemde rapport wordt aangegeven welke roerende en onroerende zaken ter overname worden aangeboden aan de nieuwe huurder. Deze overname dient op een door verhuurder te verstrekken formulier worden ingevuld en door huurder en de nieuwe huurder te worden ondertekend.

Herstel door huurder/redelijke termijn 

17.3  Verhuurder zal huurder in de gelegenheid stellen, binnen een door verhuurder te bepalen redelijke termijn, voor het einde van de huurovereenkomst, de in het verslag genoemde werkzaamheden uit te  voeren. Voor elke dag extra dat huurder het gehuurde in verband met het uitvoeren van de hiervoor genoemde werkzaamheden na het einde van de huurovereenkomst in gebruik heeft, is de huurder aan verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs per dag.

17.5  Indien huurder het gehuurde niet binnen de gestelde termijn in goede staat heeft gebracht, is verhuurder  zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de aan huurder kenbaar gemaakte herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren en de daarmee gemoeide kosten aan huurder in rekening te brengen.

Artikel 18 Oplevering 

Goede staat 

18.1  Huurder levert bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat, zoals beschreven in het in artikel 17 lid 1 genoemde rapport en geheel ontruimd en schoon aan verhuurder op.

Huurdersonderhoud 

18.2  Het gehuurde wordt geacht in goede staat te verkeren, indien uitgaande van de opnamestaat als genoemd in artikel 4 lid 2, blijkt dat:  •  huurder zijn reparatie- en onderhoudsverplichtingen als bedoeld in artikel 11 is nagekomen;  •  huurder alle schade aan het gehuurde, waarvoor hij op grond van artikel 12 aansprakelijk is, heeft hersteld;  •  veranderingen als bedoeld in artikel 14 ongedaan zijn gemaakt, indien en voor zover verhuurder met inachtneming van het in lid 5 van dat artikel bepaalde ongedaanmaking heeft geëist;  •  door huurder aangebrachte voorzieningen, die niet ongedaan hoeven te worden gemaakt, in goede staat van onderhoud verkeren;  •  het in artikel 17 lid 1 bedoelde rapport geen herstelverplichtingen aan huurder oplegt. 

18.3  Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige ontruiming en eventueel ongedaan maken van aangebrachte veranderingen en toevoegingen, niet heeft voldaan, zoals aangegeven in het verslag, is verhuurder gerechtigd al de ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden op kosten van huurder zelf te (doen) uitvoeren, waarbij huurder zich reeds nu voor alsdan verplicht deze kosten te voldoen. Ook overige schade, ontstaan door nalatigheid van huurder, komt voor zijn rekening.

18.4  In het geval huurder bij het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft achtergelaten, is  verhuurder bevoegd die zaken te verwijderen, zonder dat op verhuurder een bewaarplicht komt te rusten.  Alle kosten van verwijdering van de zaken zijn voor rekening van huurder. Het in dit lid bepaalde is niet van  toepassing op roerende zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits van deze overdracht schriftelijk aan verhuurder kennis is gegeven. 

Afgifte sleutels 

18.5  Huurder zal alle sleutels van buitendeuren, bergingen, garage, postkast en liften uiterlijk op de dag, waarop  de huurovereenkomst is beëindigd, aan de begeleiding afgeven en hiervoor een sleutelcontract ondertekenen.

Artikel 19 Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder

19.1  Indien een der partijen in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de wet en/of de huurovereenkomst en/of de Algemene Huurvoorwaarden op hem rust en waardoor door de andere partij gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de partij die in verzuim is.

19.2  De ingevolge dit artikel door de ene partij aan de andere partij te betalen buiten-gerechtelijke incassokosten  bij een geldelijke vordering, zijn verschuldigd op het moment dat de ene partij zijn vordering op de ander  uit handen geeft. De hoogte van de incassokosten wordt gebaseerd op de tarieven die gewoonlijk worden gehanteerd door de sectoren kanton van de rechtbank.

Artikel 20 Wet bescherming persoonsgegevens

20.1  Huurder verstrekt bij het aangaan van deze huurovereenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder om zijn persoonsgegevens in een cliëntvolgsysteem op te nemen.

Artikel 21 Appartementsrechten 

21.1  Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten,  dan is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voorvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen.

21.2  Als een gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt wordt gesplitst in appartementsrechten,  dan is verhuurder verplicht, voor zover dat in zijn vermogen ligt, niet mee te werken aan de totstandkoming van voorschriften die strijdig zijn met de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden.

21.3  Als een gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt wordt gesplitst in appartementsrechten,  dan is verhuurder verplicht dit inhoudelijk te toetsen bij de bewonersvertegenwoordiging van dat complex en de overkoepelende bewoners organisatie.

Artikel 22 Vernietigbaarheid 

22.1  Indien een deel van de huurovereenkomst of van de Algemene Huurvoorwaarden (ver)nietig(baar) is,  dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of  vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 23 Inspraak en overleg 

23.1  Verhuurder stelt huurders en/of vertegenwoordigers in de gelegenheid zich uit te spreken over alle beleids-  en beheerszaken die voor huurders van wezenlijk belang zijn.

23.2  Verhuurder zal plannen betreffende grootonderhoud, woningverbetering of wijziging van de servicekosten  tijdig en zo volledig mogelijk aan huurder voorleggen en in goed overleg verder ontwikkelen.